A blurry image of a blue and purple background.
A multicolored image of a white background.

Sverige
Allmänna villkor och anställningsvillkor

Detta avtal, Gigapays Integritetspolicy samt övriga policys som finns tillgängliga på vår webbplats innehåller de villkor enligt vilka Gigapay erbjuder dig tillgång till Gigapays webbplatser, tjänster, applikationer och verktyg (”Tjänsterna”).

Alla policys inklusive Gigapays Integritetspolicy utgör en del av detta Användaravtal. Genom att använda Tjänsterna godkänner du detta Användaravtal. Du ingår avtal med Gigapay Sweden AB (organisationsnummer 559070-3616), Box 3181, 103 63 Stockholm (”Gigapay” respektive ”vi”).

Omfattning

Syftet med angivna villkor är att Gigapays administrativa stödtjänst ska användas för att underlätta anlitandet av en självständig egenanställd utförare (”Utföraren”) som åtar sig uppdrag för externa uppdragsgivare (”Uppdragsgivaren”).

Din åtkomst till och användning av Tjänsterna är villkorad att du accepterar och efterlever Användaravtalet (“Villkoren”). Villkoren gäller för alla Besökare, Användare och andra som har åtkomst till eller använder Tjänsterna och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Tjänsterna. Genom att besöka eller använda Tjänsterna godkänner du att du är bunden av Villkoren.

Tjänsten

Gigapay tillhandahåller ett administrativt understöd och hanterar fakturering, löneutbetalningar med mera, vilket ger en praktisk lösning för Utföraren och Uppdragsgivaren som inte själv behöver hantera administrationen. Gigapay strävar efter att förenkla samarbetet mellan parterna i den nya så kallade gig-ekonomin.

Efter att Utföraren registrerat sig hos Gigapay är det Utföraren själv som fullt ut ansvarar för att anskaffa och utföra uppdrag som genererar intäkter och förbinder sig i förhållande till Gigapay att hålla Gigapay skadeslöst avseende alla former av ersättningsanspråk som Uppdragsgivaren kan komma att rikta mot Gigapay, även om det är Gigapay som är formell avtalspart med Uppdragsgivaren.

Användning av Gigapay

Anställning föreligger under förutsättning att Utföraren har blivit godkänd och registrerad av Gigapay samt att Utföraren åtagit sig ett uppdrag genom Gigapay. All aktivitet som inte är direkt kopplat till sådant uppdrag omfattas inte av anställningen. Anställningen avslutas i samband med att Utföraren fullföljt uppdraget för Uppdragsgivaren

För att använda Gigapay måste du vara minst 16 år fyllda samt ha vårdnadshavares samtycke om du är yngre än 18 år. Det krävs även att du har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer, svenskt bankkonto samt rätt att arbeta i Sverige för att kunna använda tjänsten. Du kan antingen logga in på tjänsten genom att identifiera dig med ditt mobila BankID eller din e-post adress.

Det är inte tillåtet att agera åt någon annan och t.ex. erhålla ersättning för någon annans arbete. Det är inte tillåtet att registrera sig på Gigapay med någon annans legitimation, BankID eller arbetstillstånd. Det är olagligt att låna någon annans urkund och utge sig för att vara den personen (missbruk av urkund).
Lönen är helt “provisionsbaserad” och bygger på att Utförarens Uppdragsgivare erlägger betalning. Följande villkor avseende uppdraget gäller:

 • Uppdraget anskaffas och utförs av Utföraren och faktureras till Uppdragsgivaren av Gigapay. Fakturabeloppet omvandlas till lön och semesterersättning enligt semesterlagen, som utbetalas till Utförarens angivna bankkonto efter att full betalning från Uppdragsgivaren erhållits.
 • Faktureringen underlättas genom att Uppdragsgivaren fyller i uppgifterna som sedan Utföraren får godkänna.
 • Utföraren är medveten om att uppdraget som faktureras via Gigapay innebär att Utföraren är anställd av Gigapay. Anställningsformen är en allmän visstidsanställning enligt 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Visstidsanställningens längd motsvaras av uppdragets längd som alltid ska anges för varje enskilt fall. Om en ny uppdragsperiod påbörjas, inleds en ny allmän visstidsanställning.
 • Anställningen upphör sista anställningsdag, som sammanfaller med den sista dagen i det aktuella uppdraget, utan föregående uppsägning.
 • Utföraren ansvarar själv för att fastställa de närmare arbetsuppgifterna i samråd med Uppdragsgivaren.
 • För uppdraget fakturerat belopp omräknat till lön utbetalas till Utföraren av Gigapay enligt följande:
 • Fakturerat belopp med avdrag för lagstadgad moms, Gigapays serviceavgift samt lagstadgade sociala avgifter.
 • Gigapay innehåller preliminär inkomstskatt vid respektive löneutbetalning
 • Lönen utbetalas efter att Uppdragsgivaren erlagt full betalning av faktura utställd av Gigapay.
 • Ersättning utgår inte för övertids/mertidsarbete, restid och obekväm arbetstid.
 • Utföraren är jämlikt semesterlagen § 5 inte berättigad till semesterledighet under anställningen. Den anställde erhåller dock semestersättning om 12 % av utbetald lön som ingår i ovanstående lönebelopp.
 • Utföraren erhåller lagstadgade pensions- och försäkringsförmåner i och med att Gigapay erlägger vid var tid sociala avgifter.
 • Gigapay kommer inte att bistå gällande jämkning av preliminärskatten för Utförare. Om Utföraren, efter Skatteverkets beslut, inte ska betala den skatt som av Gigapay betalats in, alternativt att Utföraren ska betala mer skatt, kommer denne att få skatteåterbäring alternativt restskatt i enlighet med Skatteverkets skatteberäkning.
 • Övriga kostnader som Utföraren haft för att förvärva intäkterna kan ej vidarefaktureras till Uppdragsgivaren och ersätts ej av Gigapay.


Användningen av Gigapay måste göras på schyssta villkor mellan Utföraren och Uppdragsgivaren. Lönen måste vara baserad på ett lägsta timarvode om 120 kr/h. Undantag från detta kan göras i de fall då kollektivavtal har satt ett lägre timarvode för den specifika rollen, varvid timarvodet också kan sättas i enlighet med kollektivavtalets nivåer. Det är inte tillåtet att utföra farliga arbetsuppgifter som kan leda till personskada. Utföraren och Uppdragsgivaren ansvarar för att en god arbetsmiljö upprätthålls och att lagar och regelverk efterföljs. Gigapay reserverar sig rätten att, baserat på de omständigheter som föreligger, själv bestämma huruvida vi vill anställa enskilda personer eller ej.

Kampanjer och erbjudanden

Gigapay kan erbjuda kampanjer relaterade till Tjänsterna som har förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rabatter eller bonus. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv för de Tjänster som anges. Gigapay förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika Tjänster gäller under en begränsad tid.

Försäkringar

Utföraren omfattas under sin anställning hos Gigapay av en olycksfallsförsäkring. Den gäller enbart för arbete som utförs inom ramen för uppdrag som Utföraren utför genom Gigapay. Det åligger Utföraren att kontrollera att tillräcklig och korrekt försäkring föreligger för utförande av visst uppdrag.

Ansvar

Gigapays ansvar som arbetsgivare är begränsat till oaktsamhet avseende Administrativa uppgifter gällande Utföraren och frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med Utförarens uppdrag åt Uppdragsgivaren. I samband med att faktura betalts anses leveransen av utfört och fakturerat uppdrag godkänt.

Som Utförare ansvarar du för det uppdrag du utför, att du utför det på ett fackmannamässigt sätt och att du följer din uppdragsgivares instruktioner. Eventuella reklamationer och anmärkningar skall hanteras av dig som Utförare, och det är du som ansvarar för att avhjälpa eventuella fel och brister i din leverans.

Om den brist som kunden påtalar omfattas av Gigapay:s ansvarsförsäkring har Gigapay rätt att bestämma att avhjälpandet och andra kostnader som kan komma att uppstå i samband därmed, ska bäras av Gigapay:s ansvarsförsäkring, i vilket fall eventuell självrisk och ökade försäkringskostnader som Gigapay kan komma att drabbas av ska ersättas av Utföraren. Utföraren är skyldig att samverka och bistå Gigapay och försäkringsbolag vid försäkringsutredningar och liknande.
Observera att följande yrkesgrupper är undantagna i Gigapays ansvarsförsäkring:

 • Anläggning av vägar och motorvägar
 • Anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
 • Arbeten på eller med fordon
 • Banracingförare
 • Behandling av mäniskor och djur
 • Behandling och bortskaffande av avfall
 • Bohagsflytt tjänster
 • Byggmästare
 • Campingverksamhet
 • Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
 • Dräneringsarbeten
 • Dykare
 • Fallskärmsinstruktör
 • Fartygsbefälsassistent
 • Fastighetsägare
 • Finansförmedling
 • Finansiella tjänster utom bokföring, redovisning
 • Flygingenjör, industri
 • Flyginstruktör
 • Flygstyrman
 • Flygtekniker
 • Fondförvaltning
 • Försäkring och förmedling av tjänster kring försäkring
 • Försörjning av värme och kyla, gererering av el
 • Godshantering
 • Grossist
 • Grundläggningsarbeten
 • Handel med avfallsprodukter och skrot
 • Handel med bränslen
 • Handel med eller tillverkning av virke, andra byggmaterial och sanitetsgods
 • Handel med kemiska produkter
 • Hantverkare
 • Holdingverksamhet
 • Hotellverksamhet
 • Insamling av avfall
 • Jordbruk
 • Kiosker och jourlivs
 • Konsulter
 • Klätterinstruktör
 • Kreditgivning
 • Magasinering och varulagring
 • Markarbeten
 • Montör, rör-
 • Motorcykelförare, tävling
 • Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
 • Odling av spannmål, baljväxter och oljeväxter
 • Plastvarutillverkning
 • Postbefordran samt kurirverksamhet
 • Reparation och underhåll av fartyg och båtar
 • Researrangemang
 • Restaurangverksamhet
 • Revision
 • Rörläggare
 • Rörmokare
 • Rörmontör
 • Schaktning, pålning
 • Sjuk-, hälso- och skönhetsvård
 • Skogsbruk
 • Spel- och vadhållningsverksamhet
 • Sågning och hyvling av trä samt sågverk
 • Säkerhetssystemtjänster
 • Säkerhetsverksamhet
 • Säsongsrörelse
 • Tatuerare
 • Transport av gods
 • Transport av passagerare
 • Uthyrning och leasing av varor, maskiner
 • Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
 • VVS-montör
 • Återvinning av källsorterat material


Då kunden ansvarar för Utföraren såsom för egen anställd personal är det kund som är ansvarig för förlust och skada som Utförare kan orsaka kunden eller tredje man inom ramen för Utförarens utförande av arbete åt kunden. I andra hand kan detta täckas av Gigapay:s ansvarsförsäkring eller den ansvarsförsäkring som eventuellt tecknats speciellt av Utföraren. I de fall kund utgör en konsument gäller Gigapay:s ansvarsförsäkring.

Uppdragsgivaren ansvarar alltid för att täcka kostnaderna för sjuklön till de Utförare som åtar sig uppdrag åt Uppdragsgivaren. Detta inkluderar liknande kostnader som uppstår i samband med sjuklönen inklusive men inte begränsat till rehabiliteringskostnader. Sjuklön utgår om Utföraren är berättigad till sjuklön enligt svensk lag och Utföraren har begärt utbetalning av sjuklön.

Gigapay ansvarar inte för giltigheten eller riktigheten av den information som Utföraren överlämnar vid betalningstransaktioner. Utföraren måste försäkra sig om att den information som lämnas vid upprättandet av betalningsordern är korrekt (t.ex. Swish-nummer, bankuppgifter). Utföraren är medveten om att i de fall då informationen är felaktig kan betalningen misslyckas eller kan betalas ut till fel konto. Pengarna som betalats ut till fel konto kan i vissa fall inte återfås. I sådana fall, är Utföraren själv ansvarig för eventuell skada som denne lider och kan inte göra några anspråk mot Gigapay.

Gigapay ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Indirekt skada kan t.ex. vara utebliven vinst, förlust, eller annan följdskada, inklusive kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information. Skulle skadeståndsansvar uppstå för Gigapay är Gigapay:s ansvar begränsat till 0,5 prisbasbelopp.

Vi avser att hålla Tjänsten tillgänglig alla dagar om året, men förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned Tjänsten eller delar av Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella störningar i tillgängligheten av Tjänsten som kan förekomma på grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid underhåll av Tjänsten.

Gigapay förbehåller sig rätten att stänga av och neka utbetalning av ersättning vid misstanke om brott mot detta avtal eller annat bedrägeri eller lagbrott.

Immateriella rättigheter

Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design. Du erhåller inga immateriella rättigheter till Tjänsten eller något av det material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom användning av internet eller på annat sätt.

Vid länkning till Tjänsten ska den alltid öppnas i ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att Tjänstens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås.

Personuppgifter

Gigapay är, så länge ingenting annat anges, personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, och är därmed ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du förser oss med och som vi samlar in. Sådana personuppgifter kan vara, men är inte begränsade till, namn, adress, telefonnummer, personnummer och/eller samordningsnummer, ID-handlingar, bankkonto- och kortuppgifter, e-postadress och IP-adress.
Detaljerad beskrivning av hur vi hanterar personuppgifter framgår i vår Integritetspolicy.

Ändring av tjänsterna och uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Tjänsten vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, (i) funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. All ny funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren.

Gigapay förbehåller sig rätten att, i den utsträckning som lagen tillåter, avsluta konton som varit inaktiva i mer än 1 år och har rätt att behålla eventuell outtagen ersättning.

Ändring av villkor

Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera de ändrade villkoren i Tjänsten. Sådana villkor ska automatiskt börja gälla trettio (30) dagar efter att de publicerats i Tjänsten eller på annat sätt godkänts av dig. Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

För vissa Uppdragsgivare skickar vi ut separata ramavtal, i de fall då detta sker så skickas dessa ramavtal ut till Utföraren i samband med att de går med i Uppdragsgivarens team. I dessa fall har ramavtalet företräde framför dessa Användaravtal om dessa skiljer sig åt.

Force Majeure

Gigapay har inget ansvar för åtaganden som inte kunnat infrias till följd av Force Majeure. Detta inkluderar men är inte begränsat till: jordbävningar, översvämningar, orkaner, blixtnedslag och arbetsrättsliga tvister såsom strejker.

Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i Villkoren helt eller delvis skulle anses vara ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

Tvister och tillämplig lag

På Villkoren och Tjänsten ska svensk rätt tillämpas. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren och/eller Tjänsten ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

Last updated: 16/08/2023