Resources

Integritetspolicy

Svenska

Denna “Integritetspolicy” gäller då Gigapay Sweden AB (organisationsnummer 559070-3616), Box 3181, 103 63 Stockholm (”Gigapay” respektive ”vi”) tillhandahåller “Tjänsten” beskriven i våra “Allmänna villkor”.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning

När Tjänsten används kan flera aktörer vara involverade. Denna Integritetspolicy gäller endast i förhållande till den behandling som kan komma att utföras av Gigapay i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi rekommenderar därför att du läser även andra aktörers integritetspolicyn som kan vara involverade vid användandet av Tjänsten, exempelvis de Uppdragsgivare som du utför ditt uppdrag hos.

För att använda Tjänsten måste du, utöver de krav som uppställs i Allmänna villkoren för Tjänsten, acceptera att vara bunden av denna Integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Gigapay är personuppgiftsansvarig för Gigapays behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du kan skicka dina frågor angående personuppgiftsskydd, integritets- och säkerhetsfrågor till security@gigapay.se, +46 (0) 79 104 29 29. För ett snabbare svar vänligen skriv GDPR - DPO i ämnesraden och beskriv ditt fall.

Vår behandling av dina personuppgifter

Gigapays behandling av dina personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål och på basis av följande lagliga grunder.

ÄNDAMÅL

LAGLIG GRUND

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Allmänt för tjänsten
Tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten samt möjliggöra support och kundservice till dig som användare

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som användare

 • Namn
 • Personnummer
 • Födelsedatum
 • Adress
 • Epostadress
 • Bankkontonummer
 • Telefonnummer 
 • Uppgifter om inkomst
 • Identitetshandlingar
 • Arbets- och uppehållstillståndsdokument
 • Läkarintyg
 • SINK dokument
 • A1 dokument
 • skatteuppgifter och eventuella andra dokument 
 • Registreringsnummer för mervärdesskatt
 • Skatteregistreringsnummer
 • Bolagsregistreringsnummer
 • IP-nummer

För krav och regler
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Gigapays rättsliga förpliktelser

 • Namn
 • Personnummer
 • Födelsedatum
 • Adress
 • Hemvist
 • Epostadress
 • Bankkontonummer
 • Telefonnummer 
 • Uppgifter om inkomst
 • Identitetshandlingar
 • Arbets- och uppehållstillståndsdokument
 • Läkarintyg
 • SINK dokument
 • A1 dokument
 • skatteuppgifter och eventuella andra dokument 
 • Registreringsnummer för mervärdesskatt
 • Skatteregistreringsnummer
 • Bolagsregistreringsnummer

För marknadsföring 
Vi kommer att använda dina personuppgifter för att generera och skicka annonser, nyhetsbrev, meddelanden, information, undersökningar och inbjudningar via flera kommunikationskanaler. Annonser, kampanjer och annan direkt marknadsföringskommunikation kan distribueras via e-post, sms, telefonsamtal eller post samt visas i din mobilapp, sociala mediekanaler eller webbläsare.

Riktad marknadsföring görs efter att vi har fått ditt samtycke.Du kan när som helst ta bort ditt samtycke genom att klicka på "Avregistrera" i något av våra nyhetsbrev, genom att uppdatera dina inställningar på din sida eller genom att kontakta oss med kontaktformuläret.

 • Namn
 • Adress
 • Epostadress
 • Telefonnummer
 • IP-nummer

För utveckling 
Möjliggöra affärsuppföljning, affärs- och kundanalyser, marknadsundersökningar och utveckla verksamheter och metoder via post, e-post, telefonsamtal, sms eller genom appen.

Behandlingen är nödvändig för att Gigapays berättigade intresse av att förbättra sin Tjänst och andra liknande tjänster till dig som användare ska tillgodoses (en så kallad intresseavvägning)

 • Namn
 • Adress
 • Epostadress
 • Telefonnummer

Du kan när som helst återta det samtycke som du har lämnat enligt ovan avseende Gigapay genom att skriftligen meddela Gigapay.

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras endast så länge det finns ett behov av att bevara uppgifterna för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Du kan när som helst avsluta ditt användande av Tjänsten. Gigapay bevarar inte dina personuppgifter efter det att du har avslutat ditt användande av Tjänsten, om det inte krävs för att följa lagkrav eller för att bevaka Gigapays rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process.

Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Vi delar dina personuppgifter enligt följande:

 • Gigapay kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, så som företag som tillhandahåller service- och supporttjänster relaterade till Tjänsten samt koncernbolag, för att användas av mottagaren i syfte att uppfylla de ändamål med behandlingen av dina personuppgifter.
 • Det krävs, i vissa fall, att Gigapay lämnar ut personuppgifter om Utföraren till Uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren, behöver tidvis få tillgång till, och behandla personuppgifter från Utföraren som åtar sig uppdrag för vederbörande. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal med Uppdragsgivaren.
 • Gigapay kan också komma att dela dina personuppgifter med polisen eller andra statliga myndigheter, t.ex. för att rapportera bedrägeri eller enligt en tvingande begäran.
 • Gigapay kan komma att dela dina personuppgifter i andra fall där du har gett ditt samtycke till att dela dina personuppgifter eller när vi på annat sätt har laglig rätt att göra det.
 • Gigapay kan komma att dela dina personuppgifter med andra parter i samband med företagstransaktioner (bl.a. fusioner, joint ventures, uppdrag, spin-offs, förvärv, omorganisationer, överföringar eller försäljning eller avyttring av hela eller delar av Gigapays verksamhet, inklusive konkurs eller liknande förfaranden ).
 • Gigapay måste verifiera ditt konto för att följa tillämpliga lagar. Verifieringen kan innefatta validering av din information mot tredjepartsdatabaser eller verifiering av officiella eller juridiska dokument som bekräftar t.ex. din identitet, skatteinformation, detaljer om ditt företag och din förmåga att agera på uppdrag av ditt företag genom Gigapay. Under verifieringsprocessen kan funktionerna i ditt konto vara tillfälligt begränsade. De kommer att återställas om verifieringen lyckas.


Marknadsföring

Vi kan komma att kontakta dig för marknadsföringsändamål enligt vad som anges ovan i delen där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Riktad marknadsföring görs endast efter att vi har fått ditt samtycke.

Om du inte vill att Gigapay behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Gigapay. När Gigapay har mottagit din anmälan kommer Gigapay att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål. Om du avbryter prenumerationen på marknadsföringskommunikation kan vi fortfarande kontakta dig med tjänstinformation (t.ex. information om våra tjänster, kommunikation som är lämplig enligt vår intresseavvägning och information om dina rättigheter).

Överföring av personuppgifter till tredje land

Gigapay kommer inte att överföra dina personuppgifter till något land utanför EU/EES.
Mottagare och leverantörer kan komma att flytta, lagra, överföra eller på annat sätt behandla dina personuppgifter utanför EU/EES, förutsatt att sådan överföring uppfyller de krav och åtaganden som följer av den allmänna dataskyddsförordningen. Vi rekommenderar därför att du läser även andra aktörers integritetspolicyn som kan vara involverade vid användandet av Tjänsten. Om mottagare eller leverantörer överför personuppgifter till tredje land, försöker vi alltid att säkerställa att det finns särskilda garantier för att informationen och dina rättigheter skyddas. Exempel på sådana skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler. 

Dina rättigheter

Gigapay ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Gigapay kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Gigapay begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig).

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Gigapay behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Gigapay. När Gigapay har mottagit din anmälan kommer Gigapay att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Gigapay om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Gigapay har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vänligen observera att Gigapay frånsäger sig allt ansvar relaterat till säkerheten för all information som du skickar till oss. Det finns en risk att sådan data kan åtkommas, avslöjas, ändras eller förstöras genom att någon har tagit sig in i våra fysiska, tekniska eller administrativa skyddsåtgärder. Vi kan inte heller garantera säkerheten för dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, maskin- eller mjukvarufel eller andra omständigheter bortom vår kontroll.

Cookies

Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats. Mer information finns i vår policy för cookies.

Förändringar av denna integritetspolicy

Gigapay har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. Gigapay kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Gigapay innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Gigapay om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Gigapays kontaktinformation hittar du under punkten “Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud” ovan.

Content

Let’s get more productive!

Book a demo today to learn how improving your creator accounts payables can save you time and money.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

This is some text inside of a div block.
Book a Demo
Book a Demo